SIKÇA SORULAN SORULAR

Sarphan Sigorta

GENEL SORULAR


SİGORTA YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT EDİLMELİ?

Sigorta poliçesinin tanzimi sırasında tam ve eksiksiz bilgi verilmelidir. Eksik ve ya gerçeğe aykırı bilgilerin tespiti halinde sigorta şirketinin poliçeyi daha ağır şartlarda yapmaya veya iptal etme hakkına sahiptir.

EKSİK SİGORTA NEDİR?

Poliçede yazılı sigorta bedelinin hasarda anında tespit edilen sigorta değerinden düşük olması hali. Bu durumdaki poliçelerde hasar ödemesi sigorta da yazılı bedel ile tespit edilen değer arasındaki oran ne ise ona göre ödeme yapılacaktı.

AŞKIN SİGORTA NEDİR?

Poliçede yazılı olan sigorta bedeli sigorta olunan menfaatin değerini aşar ise sigortanın bu değeri aşan kısmı geçersizdir. Poliçenizi ve ekinde verilen özel şart ile poliçenin teminatlarını kapsadığı genel şartları inceleyiniz ve okuyunuz. Poliçe her iki tarafı da bağlayıcı hükümler ihtiva eder. Bu nedenle poliçe ve ekleri iyice incelenmelidir. Sigorta teminatı, sigorta ücretinin tamamını veya taksitle ödemesi karalaştırılmış ise, ilk taksitin ödenmesiyle başlamaktadır. Poliçenin teslim edilmesi teminatın başladığı anlamına gelmez. Dolayısıyla, sigorta priminin sigorta ettiren tarafından zamanında yatırılması ve makbuzunun saklanması gerekmektedir.

ZEYİLNAME NEDİR?

Poliçe sigorta ettiren ile sigortacı arasında yapılmış bir akittir. Bu akit üzerinde yapılması gereken her türlü değişiklik yazılı olarak yapılmalıdır. Sigortacılık dilinde bu yazılı ek sözleşmeye zeyilname denir ve poliçenin ayrılmaz parçası olarak kabul edilir.

Sarphan Sigorta

YANGIN SİGORTALARI


YANGIN SİGORTALARINI YAPTIRIRKEN NELERE DİKKAT ETMELİYİZ?

BİNA BEDELİ NEDİR?

Sigortacılıkta bina değeri ifadesinin binamızın yeniden inşa edilmesi halinde oluşacak maliyeti kapsadığını. Bu değer binanızın brüt metrekaresi ile inşa metrekare maliyetinin çarpımı ile bulunur. Yapı tarzına göre metrekare maliyetleri farklılıklar göstermektedir. Bu değer içine sonradan ilave yapılan özel durumlarda eklene bilir. (Bu değer içine semt rantı ve arsa payı değerlerinin katılmaz.) Temeller, bahçe ve çevre duvarları, istinat duvarları, rıhtımlar, teraslar,iskeleler, çeşmeler, bina dışındaki heykel , sarnıç ve havuzlar gibi şeyler ancak poliçede belirtimleri kaydıyla sigorta bedeli kapsamı içindedir.

KAÇ TÜRLÜ BİNANIN İNŞA TARZINDA VARDIR?

ÇELİK VEYA BETONARME KARKAS YAPI TARZI
Dış ve iç duvarları tavan ve tabanı beton, taş, tuğla veya briket gibi yanmaz malzemeden yapılmış olan. Kolon, kiriş, sütun gibi taşıyıcı sitemleri betonarme ve çelikten yapılmış olan. Çatı yapısı beton üstü kiremit veya çelik konstrüksiyonlu yapılardır.

YIĞMA YAPI TARZI
Taşıyıcı sistemleri olmayan kolon kiriş ve sütunların yerine taşıyıcı duvarları bulunan dış iç duvarları ile tavan ve tabanı yanmaz malzemeden yapılmış olan binalardır.

ADİ KAGİR YAPI TARZI
Taban ve tavanları ahşap malzeme bulunan bütün yapılar bu kategoriye girerler.

DİĞER YAPI TARZLARI
Ahşap, çatma, bağdadi, teneke ve kerpiç gibi yangına daha az dayanıklı olan malzemelerden yapılmış ve yukarıdaki gruplara girmeyen yapılar.

EŞYA NEDİR?

Sivil riziko olan konutlarda için geçerli bir kavramdır. Konut içinde bulunan gayrimenkul (taşınmaz dışında) dışında kalan her türlü nesne eşya kavramına girer. Ancak sanat veya antikacılık bakımından değerli olan tablolar, resimler, kitaplar, gravür, yazılar, heykeller, biblolar, koleksiyon, halılar ve benzerleri ancak sigorta bedelleri poliçede belirtilmek kaydıyla teminat altına alına bilirler.

MUHTEVİYAT NEDİR?

Ticari bir kavram olan muhteviyat bir ticarethane veya sanayi kuruluşunda bulunan Makine tesisat, emtea, demirbaş kapsamaktadır. Poliçe yaptırılırken her birinin sigorta bedelini ayrı ayrı belirtilmelidir. Ticarethanelerde bulunan 3. Şahıslara ait makine ve emtealar için ayrıca sigorta bedeli belirtilerek teminat alınması gerekmektedir SİGORTA BEDELİNİN TESPİTİNDE Bina sahibi ise bina inşa tarzına göre bina sigorta bedelini belirlemeniz gerekmektedir. Sivil rizikolar için eşya bedeli, ticari ve sınaî rizikolar için emtea, demirbaş, makine tesisat bedelleri sigorta ettiren tarafından belirlenir. Bu bedellerin çok yüksek değerler ulaşmadığı sürece ev ve işyerlerinize riziko teftişi yapılmaz. Beyan edilen rakam esas alınır. Ürünlerimizin tamamında enflasyondan koruma seçeneği vardır.

YANGIN SİGORTASI DEĞİŞİKLİKLERİ HAKKINDA NELER YAPMALIYIZ?

Sigortalı mülkiyetinin değişmesi halinde poliçenin tüm hak ve borçları yeni sahibine devrolunur. Bu durum 15 gün içersinde sigortacıya durumu bildirmesi gerekir; aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz. Sigortalının ölümü halinde poliçedeki tüm hak ve menfaatler, yeni hak sahibine devrolur. Bu durum 8 gün içersinde sigorta şirketine bildirilmelidir. Yer değişikliği halinde 8 gün içersinde sigortacıya durumu bildirmesi gerekir Sigortalı teminatı sigorta sözleşmesinde belirtilen yer için geçerlidir. Aksi takdirde sigortacının herhangi bir sorumluluğu olmaz.

KİRACILAR NELERİ SİGORTALAYA BİLİRLER?

Kiracılar ev eşyalarını yanı sıra komşu bina ve mallarına ile kullanımda bulunduğu bina için sorumluluk sigortası yaptıra bilir.

Sarphan Sigorta

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK)


ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) YAPTIRIRKEN GEREKEN BİLGİLER

- Sigortalının adı, adresi, telefonu, varsa cep telefonu, - Sigortalının vergi kimlik numarası ve T.C. kimlik numarası , - Sigortalanacak yerin açık adresi, - Tapu bilgileri (ada, pafta, parsel, sayfa no) (mesken tapusu veya arsa tapusu), - Binanın inşa yılı (1975 ve öncesi, 1976 - 1996 arası, 1997 - 1999 arası, 2000 ve sonrası), - Binanın yapı tarzı (çelik / betonarme karkas, yığma kagir, diğer), - Binanın toplam kat sayısı, - Binanın hasar durumu (hasarsız, hafif hasarlı, orta hasarlı), - Meskenin (dairenin) brüt yüzölçümü (m2), - Meskenin (dairenin) kullanım şekli (mesken, ticarethane, büro, diğer), - Zorunlu Deprem Sigortası(DASK) tümüyle Sigorta ettireni beyan esas alınarak düzenlenmektedir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASI (DASK) NELERİ KAPSAR?

Sivil olarak (konut) inşa edilen binanızı kapsar. Eşyalar Zorunlu Deprem Sigortası kavramına girmez. Eşyalarınız için İhtiyari deprem teminatı almanız gerekir.

ZORUNLU DEPREM SİGORTASINDA TAZMİNAT ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Tazminat miktarının yasa ve poliçe hükümlerine göre tespit edilmesinden sonra Doğal Afet Sigortaları Kurumu, poliçede belirtilen sigorta bedeline kadar tazminat miktarını en geç takip eden bir ay içerisinde hak sahibine ödemek zorundadır.

ZORUNLU DEPREM SİGORTALARINDA TAZMİNAT HAKKINDA EKSİLME OLABİLİR Mİ?

Sigortalanan bağımsız bölümün bulunduğu binanın veya bölümünde projeye aykırı olarak ve taşıyıcı sistemi etkileyecek şekilde tadil edilmesine veya zayıflatılmasına neden olan veya buna imkan veren malik veya intifa hakkı sahibi, meydana gelen zararın bu nedenle ortaya çıktığının veya arttığının tespit edilmesi durumunda bu tutar kadar tazminat alma hakkını kaybeder.

HASAR OLDUĞUNDA ÖDEME HANGİ POLİÇEDEN YAPILIR?

Sigortalının hem Zorunlu deprem sigortası poliçesi hem de sigorta şirketinden düzenlettirmiş olduğu ihtiyari poliçesi var ise hasar Zorunlu deprem sigortası poliçesi kapsamında ödenir, aşan miktar için ihtiyari poliçe kapsamında ödeme yapılır.

HASAR ÖDEMESİ NEREYE YAPILIR?

Riziko'nun gerçekleştiği öğrenildiği tarihten itibaren en geç 15 gün içinde Doğal Afet Sigortaları Kurumu'na veya poliçeyi düzenleyen sigorta şirketinin genel müdürlüğüne, bölge müdürlüğüne veya yetkili acentelerine hasar ihbarında bulunulabilir.

Sarphan Sigorta

KAZA SİGORTALARI


ARAÇ SATILDIĞI ZAMAN YENİ ALICIYA KASKO SİGORTASI DEVİR EDİLİR Mİ?

Kasko Sigortası Genel Şartlarının C.5 maddesine istinaden aracın mülkiyetinde bir değişiklik olduğu takdirde (noter satışı olsun olmasın) poliçe münfesih (iptal) olarak kabul edilir ve bu tarihten sonra olası hasar talepleri karşılanmaz. Poliçe iptal edilerek kalan sürenin primi sigortalıya iade edilir. Yeni alıcıların kendi adlarına poliçe yaptırmaları gerekmektedir.

KASKO SİGORTALARINDA ARACIN DIŞINDAKİ AKSESUARLAR TEMİNATA DAHİL MİDİR?

Sigortalanan aracın fabrika çıkışı orijinalinde olmayan aksesuarlar poliçede belirtilmediği sürece teminata dahil değildir. Araca sonradan monte edilen aksesuarlar (radyo-teyp, kolon, çelik jant, özel lastik, telsiz, telefon ve diğer aksesuarlar) sigorta bedeli belirtilerek ve primi ödenerek teminata dahil edilebilir. ARAÇLARDA TAŞINAN YÜK DE KASKO SİGORTA TEMİNATINA DAHİL EDİLEBİLİR Mİ?

Evet edilebilir. Yük taşımaya uygun araçlarda (kamyonet, kamyon, tanker) sigorta ettirilen taşıtta taşınan ve taşıt sahibine ait olan emtia, taşıtın uğrayacağı tam kasko hasarları sonucunda zarar görmesi halinde poliçede yazılı değer üzerinden sigorta kapsamına alınmaktadır.

HASARSIZLIK İNDİRİMLERİ ŞİRKET DEĞİŞİKLİKLERİNDE VE ARAÇ DEĞİŞİKLİKLERİNDE DEVAM EDER Mİ?

Kasko Sigortalarında sigorta şirketi değişikliklerinde hasarsızlık indirimleri Tramer kayıtlarında kontrol edilerek devam ettirilir. Ayrıca hasarsızlık indirimine hak kazanmış sigortalıların araçlarını değiştirmeleri halinde hasarsızlık indirimi yeni araçlarında da devam ettirilir.

KASKO SİGORTALI ARACIN ÇALINMASI HALİNDE, TAZMİNAT ÖDENMEDEN BEKLEME SÜRESİ VAR MIDIR?

Çalınan aracın bulunması için ilgili makamların yapacakları araştırmalar 30 gün içinde sonuç vermediği takdirde, ilgili makamdan aracın bulunamadığına dair yazı alınarak, sigortacı tazminatı öder. Bu ödemeyi takiben çalınan araç bulunduğu takdirde, bu durumu sigortalı yazı ile sigortacıya derhal bildirmekle yükümlüdür; sigortalı, aldığı tazminatı iade ederek aracını geri alabilir veya aracını sigortacıya devreder.

ASİSTANS TEMİNATI HANGİ ŞARTLARDA DEVREYE GİRER?

Aracın ikametgah adresi de dahil herhangi bir yerde kaza ya da mekanik arızaları sonucu hareketsiz kalması, devrilmesi, düşmesi veya yuvarlanması durumlarında aracın kurtarılması ve en yakın tamirhaneye veya anlaşmalı servise kadar çekilmesini durumlarında devreye girer.

İKAME ARAÇ HİZMETİNDEN NASIL YARALANABİLİRİM?

İkame Araç hizmetinden yararlanmanız için aracın Kasko Sigortası kapsamına giren bir kaza yapmış olması gerekmektedir. Ayrıca aracın Trafikte seyredemeyecek durumda olması ve Eksper tarafından tespit edilecek hasar onarım süresinin 48 saatten fazla sürecek olması gerekmektedir. Bu şartlar gerçekleşmişse, olay başına 7 günü geçmemek ve yılda en fazla 2 kere olmak üzere İkame Araç hizmetimizden yararlanabilirsiniz.

KASKO SİGORTALI ARAÇ KAZA YAPTIĞINDA KARŞI TARAFIN HASARINI DA ÖDER Mİ?

Kasko Sigortaları aracın kendi hasarını karşılar. Karşı tarafa verdiği zarar aracın Trafik Sigortası poliçesinden karşılanır. Trafik Sigortası limitleri zararı karşılamaya yetmediği durumda , Kasko Sigortalarında mevcut olan İhtiyari Mali Mesuliyet teminatı çerçevesinde ek ödeme yapılabilir.

KASKO SİGORTALARINDA ARACIN DEĞERİ NASIL TESPİT EDİLİR?

Araç değerinin tespitinde Türkiye Sigorta ve Reasürans Şirketleri birliğinin yayınlandığı Motorlu Kara Taşıtları Kasko Değer Listesi esas alınmaktadır. Bu listede bulunmayan veya bu listedeki değerlerin düşük veya yüksek olması durumlarında otomotiv sektörü ile ilgili yayınlar ve otomotiv firmalarının yetkili satıcılarının fiyat listesinden yararlanılmaktadır.

KASKO ÜRÜNLERİNDE HASARSIZLIK İNDİRİMİ UYGULAMA ŞARTLARI NELERDİR?

Hasarsızlık indirim oranları
İlk 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 30
İkinci 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 40
Üçüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 50
Dördüncü 12 aylık sigorta süresi sonundaki yenilemede -- % 60
Trafik zaptına göre sigortalının %100 kusursuz olduğu, sigorta şirketine rücu hakkı veren hasarlarda ve çarpışma olmadan camların kırılması halinde bir sigorta dönemi boyunca sadece bir adet cam hasar olması kaydı ile hasarsızlık indirim hakkı kaybolmayacaktır Hasarsızlık İndirimlerinin korunması ile ilgili olarak diğer şartlar ve uygulamalar için Kasko ürünlerimiz bölümünden geniş bilgi alabilirsiniz.

KASKO ÜRÜNÜ, DEPREM TEMİNATINDA MUAFİYET UYGULANMAKTA MIDIR?

Deprem hasarında Muafiyetli ve Muafiyetsiz ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Muafiyetli ürünlerimizde her bir hasarda sigorta bedelinin %10'u oranında muafiyet uygulanmaktadır. Muafiyetsiz ürünümüzde ise hasardan kesinti yapılmadan tam olarak ödenir.

KASKO ÜRÜNÜNDE SEL MUAFİYETİ UYGULANMAKTA MIDIR?

Sel,Su Basması hasarında Muafiyetli ve Muafiyetsiz ürün seçeneklerimiz mevcuttur. Muafiyetli ürünlerimizde her bir hasarda zarar tutarının %10'u oranında muafiyet uygulanmaktadır. Muafiyetsiz ürünümüzde ise hasardan kesinti yapılmadan tam olarak ödenir. ZEYİLNAME NEDİR?

Poliçe, sigorta ettiren ile sigortacı arasında yapılmış bir akittir. Bu akitin şartlarında, sigorta süresi içinde, bir değişiklik yapılması gerekirse bu değişiklik "zeyilname" düzenlenerek yapılır. Zeyilname, poliçenin ayrılmaz bir parçası kabul edilir ve ikisinin bütünü poliçenin son halini oluşturur.

POLİÇE TEMİNATI NE ZAMAN BAŞLAR?

Poliçenin teminatı sigorta primin tamamının, primin taksitle ödenmesi kararlaştırılmışsa peşinatın (ilk taksit) akit yapılır yapılmaz ve en geç poliçenin teslimi karşılığında ödenmesi gerekir. Aksi kararlaştırılmadıkça, prim veya peşinat ödenmediği takdirde poliçe teslim edilmiş olsa dahi sigortacının sorumluluğu dolayısıyla poliçe teminatı başlamaz. POLİÇENİN TAKSİTLERİNİ ÖDEYEMEDİĞİM DURUMLARDA NE OLUR?

Primin taksitle ödenmesi kararlaştırıldığı takdirde, taksitlerin kesin ödeme zamanı, miktarı ve vadesinde ödenmemesinin sonuçları poliçe üzerine yazılır veya poliçe ile birlikte yazılı olarak sigorta ettirene bildirilir. Sigorta ettiren kimse, kesin vadeleri poliçe üzerinde belirtilen ya da yazılı olarak kendisine bildirilmiş olan prim taksitlerinin herhangi birini vade günü bitimine kadar ödemediği takdirde temerrüde düşer. Sigorta ettiren, prim borcunu temerrüde düştüğü tarihi takip eden 15 gün içinde ödemediği takdirde sigorta teminatı durur. Rizikonun gerçekleşmemesi kaydıyla, teminatın durduğu süre içinde prim borcunun ödenmesi halinde teminat durduğu yerden devam eder. Sigorta teminatının durduğu tarihten itibaren 15 gün içerisinde prim borcunun ödenmemesi halinde, sigorta sözleşmesi hiç bir ihtara gerek olmaksızın feshedilmiş olur.

BİR KARA TAŞITI İLE YURTDIŞINDA YAPILAN KAZALAR SİGORTA KAPSAMINDA MIDIR?

Kasko Sigortalarının geçerli olduğu coğrafi alan Türkiye Cumhuriyeti sınırları içidir. Kasko teminatının Yurtdışında da geçerli olması bir ek teminat olup poliçenin düzenlenmesi aşamasında veya poliçe düzenlendikten sonra poliçe süresi içinde sigortalının talebi halinde verilir. Bu teminatın alınması halinde yurt dışında meydana gelecek hasarlar da teminat kapsamında olur.

Sarphan Sigorta

TRAFİK SİGORTALARI


MÜLKİYET DEĞİŞİKLİĞİNDE TRAFİK SİGORTASI NASIL İŞLER?

Poliçe süresi içinde işletenin değişmesi halinde, sigorta poliçesi, işletenin değiştiği tarihten itibaren on gün sonra iptal olur. Sigorta teminatı, yeni işleten için herhangi bir işleme gerek kalmaksızın iptalin hüküm ifade ettiği tarihe kadar geçerlidir. Sigorta şirketi işletenin değiştiği tarihe kadar hak kazandığı primi gün esasına göre tespit eder ve fazlası sigorta ettirene geri verilir.

TRAFİK SİGORTASINDA ARAÇ SATILDIĞI ZAMAN YENİ ALICIYA POLİÇE DEVİR EDİLİR Mİ?

Trafik poliçelerinde araç satışı olduğu zaman poliçe yeni alıcıya geçmez. Araç sahibi mevcut poliçesini iptal ettirir ve kalan gün kadar prim iadesini alır. Yeni alıcı kendi adına aracın tescil tarihine göre yeni bir poliçe tanzim ettirir.

TRAFİĞE İLK KEZ ÇIKAN ARAÇLARIN POLİÇELERİ HANGİ BASAMAKTAN TANZİM EDİLİR?

Trafiğe ilk kez çıkan araçlara (0 km. veya yeni tescil) 4. basamaktan poliçe tanzim edilir.

RUHSAT TESCİL TARİHİ GEÇELİ 30 GÜN OLDU, POLİÇEYE ZAMLI PRİM Mİ UYGULANIR?

Tescil tarihinden itibaren 30 gün içinde Trafik poliçesi yapılması gerekir.Aksi takdirde geciken her 30 gün için %5 zamlı prim alınır. Bu uygulamada alınacak en fazla zam yüzdesi %50' dir.

TRAFİK SİGORTASINDA KISA SÜRELİ POLİÇE TANZİM EDİLİR Mİ?

Kısa süreli poliçeler, aracın geçici plakalı olması ve yabancı plakalı olması halinde tanzim edilir

HASAR OLDUĞUNDA TRAFİK SİGORTASI KADEMELERİ NASIL DEĞİŞİR?

Poliçe döneminde hasar yapılmış olması durumunda mevcut poliçe basamağı bir basamak alta iner. Eğer poliçe döneminde hasar yapılmamış ise de mevcut poliçe basamağı bir basamak yukarı çıkar.

TRAFİK SİGORTASI OLAN KİŞİNİN ARACINA KASKO YAPTIRMASI GEREKİR Mİ?

Trafik Sigortası aracın üçüncü şahıslara verebileceği bedeni ve maddi zararları teminat altına alır. Kişinin kendi aracında oluşabilecek hasarlarının karşılamaz. Kendi aracında meydana gelen hasarının karşılanmasını da istiyorsa aracı için kasko sigortası yaptırması gerekir.

Sarphan Sigorta

SAĞLIK SİGORTALARI


DUBAI STARR SAĞLIK SİGORTALARINDAN KİMLER YARARLANABİLİR?

Dubai Starr Sigorta A.Ş. Sağlık Sigortasından daimi ikameti Türkiye'de olan herkes yararlanabilir. Sadece kendinize sigorta yaptırabileceğiniz gibi eş ve çocuklarınıza da sigorta yaptırabilirsiniz.

AİLE İNDİRİMİ

Aileniz ile birlikte sigorta yaptırırsanız poliçe primlerinize Dubai Starr Sigorta A.Ş. tarafından uygulanan Aile İndiriminden yararlanabilirsiniz.

PRİM ÖDEME ŞEKLİ NEDİR?

Primlerinizi peşin ödeyebileceğiniz gibi % 25 peşin olmak üzere kalanını 7 aya varan taksitler halinde ödeyebilirsiniz. Peşin ödemede Peşin Ödeme İndiriminden yararlanabileceğiniz gibi peşin + 1 veya 2, ya da 3 taksite kadar değişik oranlarda indirimden yararlanabilirsiniz.

TAZMİNATSIZLIK İNDİRİMİ VAR MI?

Dubai Starr Sigorta A.Ş.'den sahip olduğunuz poliçenizde tazminat ödemesi almamış iseniz yenilenen poliçenizin primi üzerinden yüksek oranda indirim hakkı kazanırsınız. Üstelik iki yıl ardı ardına tazminatsızlık indirimi hakkına sahip olursanız bu oran bir önceki yıla göre artmakta, ardı ardına 3 yıl ve üzeri indirim hakkı kazanmış iseniz daha yüksek bir indirime hak kazanırsınız. Böylece poliçenizi daha ekonomik şartlarda devam ettirme imkanına kavuşursunuz.

NERELERDE TEDAVİ OLABİLİRSİNİZ?

Dubai Starr Sigorta A.Ş. Türkiye ve Dünya da en yaygın anlaşmalı sağlık kuruluşu ağı ile sağlık sigortanızdan beklediğiniz kaliteli hizmeti sunmaktadır. Yurtiçinde veya yurtdışında anlaşmalı kuruluşlarımızda teminat kapsamındaki bir durum nedeniyle tedavi görmeniz halinde tedavi giderleriniz sizin yerinize Dubai Starr Sigorta A.Ş. tarafından doğrudan hekim veya sağlık kuruluşuna ödenecektir. Anlaşmalı kuruluşlarımızda tedavi hizmetlerinden limitiniz dahilinde, varsa sadece katılım payı ödeyerek yararlanabilirsiniz. Ayrıca kamuya ait genel, eğitim ve araştırma ile üniversite hastanelerinde gerçekleşen tedavi giderleriniz anlaşmalı kurumda gerçekleşmiş olarak kabul edilmektedir. Tedavinizi dilerseniz anlaşmalı olmayan bir hekim veya sağlık kuruluşunda da gerçekleştirebilirsiniz. Teminat kapsamına giren tedavi giderleriniz poliçenizin şartları doğrultusunda hesabınıza kısa süre içerisinde havale edilecektir.

BEKLEME SÜRESİ VAR MI?

Ferdi sigortalarda ilk yıl uygulanan bekleme süreleri bulunmaktadır.Yenilemelerde bekleme süreli durumlar uygulanmamaktadır. Yenilemelerde sigortalıların kazanılmış hakları devir olunur.Doğum teminatı için de 1 yıllık bekleme süresi uygulanır.

YENİ DOĞAN BEBEK SİGORTA KAPSAMINA ALINIYOR MU?

Annenin de sigorta kapsamında olduğu poliçelerde yeni doğan bebekler risk değerlendirilmesi yapılarak doğum tarihinden itibaren sigorta kapsamına alınabilir. Bu taktirde bebeğin doğumundan itibaren gerçekleşen ve teminat kapsamında olan bakım ve tedavi giderleri bebeğin sigortasından karşılanır.

YAŞAM BOYU YENİLEME GARANTİSİ VAR MI?

Dubai Starr Sigorta A.Ş. size yaşamınız boyunca sigorta yapma güvencesi sunmaktadır. Üstelik değişen sağlık koşullarınıza göre sigorta teminatlarınızda kısıtlamaya gitmeden, geçerli prim tarifesinden farklı bir tarife uygulamadan, hastalık veya yaş sınırı koymadan bu garantinizi sürdürmektedir. Bu garantiye kesintisiz iki yıl aynı plandan sigortalanmış olmanız ve şirketimizin risk kabul kriterlerine göre uygun olmanız halinde sahip olabilirsiniz. Yenileme Garantisi almış olan sigortalıya 3 hak sağlanır.
- Yaşamın sonuna kadar sigorta yapma garantisi: Sigortalı, istediği ve poliçe yükümlülüklerini yerine getirdiği sürece yaş sınırı olmaksızın yaşamının sonuna kadar sigorta yaptırabilir.
- Standart prim tarifesini uygulama garantisi: Poliçenin her yenileme döneminde yürürlükte olan prim tarifesinde belirtilen prim uygulanır.Sigortalıya yenileme garantisi verildiği yıl ek prim uygulanmış ise bu prim üzerinden aynı oranda ek prim uygulanmaya devam edilir.
- Yeniden risk değerlendirmesi yapmama garantisi:Yenileme garantisi verildikten sonra sigortalıya poliçe şartlarını ağırlaştıracak özellikte ( ayrıca ek prim, özel istisna, özel limit vb.) ayrıca ek şart uygulanmaz.

VERGİ İNDİRİMİ VAR MI?

Ödediğiniz sigorta primini poliçenizi ibraz ederek vergi indiriminde kullanabilirsiniz. Ücretli çalışanlar ya da yıllık beyanname veren mükellefler, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu'nun 63/3 ve 89/1 maddelerine göre, sağlık sigortaları için ödedikleri primleri vergi matrahlarından indirebilirler. Ücretli Çalışanlar; kendilerinin, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri ayda elde ettikleri brüt ücretlerinin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler. Yıllık beyanname verenler; kendilerine, eş ve küçük çocuklarına ait sağlık sigorta poliçeleri için ödedikleri primlerin toplamını, ödedikleri yılda elde ettikleri gelirin %5'ini ve asgari ücretin yıllık tutarını aşmayacak şekilde vergi matrahından indirebilirler.

NASIL SİGORTA YAPTIRACAKSINIZ?

Dubai Starr Sigorta A.Ş. sağlık sigortası hakkında daha ayrıntılı bilgi almak ya da sigorta yaptırmak için, Genel Müdürlüğümüze, bölge müdürlüklerimize veya yurt çapındaki acentelerimize başvurabilirsiniz.

GERÇEK LİMİT UYGULAMASI NEDİR?

Limitten sadece sigortalıya ödenen tutar düşülür. Sigortalı katılım payı limitten düşülmez. Sigortalıya ödenebilecek tazminat limitteki tutar kadardır.

DÖVİZE ENDEKSLİ LİMİT UYGULAMASI VAR MI?

Limitler dövize endekslidir. MBES döviz kuruna göre işlem yapılır. Fatura tarihindeki kura göre limitten düşülür.

KULLANIM SAYI SINIRLAMASI VAR MI?

Muayene, ilaç, tetkik işlemlerinde kullanım sayı sınırı yok.

Sarphan Sigorta

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI


BÜRO ATÖLYE VE FABRİKALARDA YER ALAN ELEKTRONİK CİHAZLAR İÇİN "ELEKTRONİK CİHAZ SİGORTA" TEMİNATI ALINDIKTAN SONRA AYRICA DEMİRBAŞ OLARAK YANGIN EK TEMİNATININ ALINMASI GEREKLİ MİDİR?

Elektronik Cihaz sigortasında yalnızca cihazların arızalanması değil; yangın, hırsızlık, doğal afetler de (deprem hariç) teminat kapsamına dahildir. Ayrıca yangın ek teminatının alınmasına gerek yoktur.

GARANTİ KAPSAMINDAKİ ELEKTRONİK CİHAZLARA VE/VEYA MAKİNELERE TEMİNATALINMASI GEREKLİ MİDİR?

Garanti kapsamı yalnızca üretim hatalarını karşılar, kullanıcının vereceği hasarlar ile, yangın, hırsızlık, doğal afetler v.b. hasarların tazmin edilebilmesi amacıyla elektronik cihazlar için Elektronik Cihaz sigortası, makineler için Yangın ve Makine Kırılması sigortasının yaptırılması gereklidir.

HASAR OLDUKTAN SONRA SİGORTA BİTER Mİ?

Temin edilen rizikonun gerçekleşmesi ile tam hasar meydana geldiği taktirde sigorta teminatı sona erer. Kısmi hasar halinde, sigorta bedeli hasar tarihinden itibaren ödenen tazminat miktarı kadar eksilir.

MÜHENDİSLİK SİGORTALARI POLİÇELERİ (İNŞAAT, MONTAJ, MAKİNE KIRILMASI VE ELEKTRONİK CİHAZ) VADE BİTİMİNDEN ÖNCE İPTAL EDİLEBİLİR Mİ?

Sigorta ettiren fesih hakkını istediği zaman kullanabilir, fesih posta veya notere verildiği tarihten 15 gün sonra öğleyin saat: 12:00' da geçerli olur.